Lupa-asiat

Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin. Hakemuksessa on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos vastapuolena on edunvalvoja itse, hänen aviopuolisonsa tai muu läheinen henkilö. Näitä oikeustoimia varten edunvalvojan on tehtävä holhousviranomaiselle hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi. Mikäli päämiehelle on määrätty edunvalvojan sijainen, edunvalvojan sijainen hakee holhousviranomaisen lupaa.

Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä. Oikeustoimi ei sido päämiestä ennen kuin holhousviranomaisen lupapäätös on lainvoimainen.

Lupa-asian käsittelyyn tulee varata riittävä aika. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, tarvitaanko asiassa mahdollista lisäselvitystä. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi hakijaa pyydetään toimittamaan kaikki hakemuksen yhteydessä edellytetyt liitteet. Holhousviranomaisen lupapäätökset ovat maksullisia.

Hinnasto

Lupa-asioihin liittyvät hinnat löydät maistraatti.fi-sivustolta

Linkki maistraatin hinnastoon on myös sivun alapalkissa.